Deelakkoord VVD en PvdA: Forensentaks definitief van de baan

  ABAB
  By ABAB

  De VVD en PvdA hebben overeenstemming bereikt over enkele voorstellen om de begroting 2013 voor ongeveer 2 miljard euro aan te passen. In dit deelakkoord worden de forensentaks en de langstudeerboete teruggedraaid evenals het liggeld voor zieken en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg.

  De fel bekritiseerde forensentaks zal geen doorgang vinden. Dit betekent dat medewerkers en ondernemers die hun privé-auto gebruiken voor woon-werkverkeer gebruik kunnen blijven maken van de onbelaste vergoedingsmogelijkheid van € 0,19 per kilometer. Ook voor zakelijke ritten met de eigen privé-auto blijft de onbelaste vergoedingsmogelijkheid bestaan.

  Met het schrappen van de fiscale reiskostenaftrek, wordt ook de maatregel 'auto van de zaak' teruggedraaid. Deze regeling hield in dat vanaf 2013 ook de woon-werkkilometers (met de leaseauto) als privégebruik zou worden aangemerkt. Dit betekent dat de grens van meer dan 500 kilometers privé per jaar in vrijwel alle gevallen zou worden overschreden met als gevolg de fiscale bijtelling over de cataloguswaarde van de (lease-)auto. Nu de huidige regeling blijft gehandhaafd, worden uw woon-werkkilometers niet (meer) als privégebruik aangemerkt, maar als zakelijke kilometers.

   

  Dekking begrotingsgat

  Het vervallen van de forensentaks gaat 1,6 miljard euro kosten. Het terugdraaien van de boete voor langstudeerders kost 263 miljoen. Dit begrotingsgat wordt onder andere gedekt door:

  • verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% (het huidig btw-tarief);
  • vitaliteitssparen (samenvoeging levensloop- en spaarloonregeling) vindt geen doorgang;
  • AOW-leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd. De AOW-leeftijd wordt hierdoor in 2018 66 jaar en in 2021 67 jaar.

   

  Doorwerkbonus

  Er wordt een doorwerkbonus ingevoerd voor medewerkers (voltijd en deeltijd) vanaf 61 jaar tot 65 jaar. Medewerkers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. De hoogte van de doorwerkbonus wordt afhankelijk gesteld van de hoogte van het inkomen en loopt af tot 175% van het wettelijk minimumloon.

   

  Tegemoetkoming ondernemers afdracht btw

  Voor ondernemers die niet direct aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen wordt een uitstelregeling ontworpen die ruimer is dan het huidige voorstel in het Belastingplan 2012. Het grensbedrag waarvoor uitstel wordt verleend wordt verhoogd van € 12.000 naar € 20.000. Dit geeft u als ondernemer enige ruimte om de effecten van de btw-verhoging op korte termijn te ondervangen.

  =====================================================

  Initieel artikel:
  WAT U MOET WETEN OVER DE FORENSENTAKS

  Op Prinsjesdag zijn allerlei bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, zoals het per 1 januari 2013 afschaffen van de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer: in de wandelgangen ook wel de forensentaks genoemd. De meeste politieke partijen voelen niets voor deze impopulaire maatregel, maar zolang er nog geen nieuw kabinet is, bestaat er een kans dat de forensentaks gewoon wordt ingevoerd en dat kan grote gevolgen voor u hebben.

  Gaat de maatregel door, dan is op 1 januari 2013 de vergoeding voor woon-werkverkeer niet langer onbelast. De vergoeding voor zakelijke kilometers à € 0,19 per km blijft wel onbelast. Daarnaast worden de woon-werkkilometers aangemerkt als privékilometers. Dat betekent dat de zakelijke rijder met een auto van de zaak, die nu geen bijtelling heeft omdat hij niet meer dan 500 km per jaar privé rijdt, volgend jaar mogelijk wel tegen een bijtelling aanloopt.

   

  Wat is woon-werkverkeer?

  Er is sprake van woon-werkverkeer als iemand:
  • reist tussen de woning en een vastgelegde werkplek (bijvoorbeeld vastgelegd in een arbeidsovereenkomst);
  • op regelmatige basis reist tussen de woning en een of meerdere werkplekken waarin hij in belangrijke mate werkzaamheden verricht;
  • er binnen 24 uur heen en terug wordt gereisd.

   

  Tip

  Mensen met een ambulante functie werken niet op een vaste werkplek. Voor hen is er pas sprake van woon-werkverkeer als er langer dan één jaar naar dezelfde werkplek wordt gereisd. Hetzelfde geldt voor de gedetacheerde medewerker of de zelfstandig ondernemer die voor langere duur (maar maximaal één jaar) regelmatig op en neer reist naar dezelfde opdrachtgever.

   

  Wat betekent dit voor u als werkgever?

  U kunt vanaf 1 januari 2013 niet langer het woon-werkverkeer onbelast aan uw werknemers vergoeden. Ook de vergoeding woon-werkverkeer voor fietskilometers of voor het openbaar vervoer en OV-abonnementen is dan belast. Is het OV-abonnement aangeschaft vóór 25 mei 2012 en na 1 januari 2013 nog geldig, dan blijft de vergoeding onbelast zolang het abonnement nog geldig is.

   

  Tip

  Past u de werkkostenregeling toe, dan kunt u mogelijk de reiskosten voor het woon-werkverkeer (onbelast) vergoeden vanuit de vrije ruimte. Deze vrije ruimte wordt waarschijnlijk volgend jaar verhoogd van 1,4% naar 1,6%.

   

  Maken uw medewerkers gebruik van de auto van de zaak, dan moet u volgend jaar extra opletten. De medewerker die nu de bijtelling ontloopt omdat hij de 500 km privégrens niet haalt, haalt die grens door zijn woon-werkkilometers volgend jaar vermoedelijk wel. Hier moet u rekening mee houden in de loonbelasting.

   

  Wat betekent dit voor u als ondernemer?

  Gebruikt u de privéauto ook voor de onderneming, houdt er dan rekening mee dat de € 0,19 p/km voor woon-werkverkeer volgend jaar belast is. De woon-werkkilometers spelen ook zeker een rol als u gebruikmaakt van een auto van de zaak en nu niets hoeft bij te tellen omdat u niet boven de 500 km privégrens komt. Volgend jaar loopt u al heel snel tegen deze grens aan omdat u de woon-werkkilometers dan als privékilometers moet beschouwen.

   

  Tip

  Er is een overgangsregeling voor auto's waarvan het leasecontract is aangegaan vóór 25 mei 2012 of die vóór die datum op de balans van het bedrijf staan. Voor werknemers, dga's en ondernemers die met deze auto niet meer dan 500 km privé rijden, geldt een verlaagd bijtellingtarief van een kwart van de normale bijtelling. Naast de zakelijke en de woon-werkkilometers mag met de auto niet meer dan 500 km privé worden gereden. De overgangsregeling duurt zolang het leasecontract loopt of zolang de auto op de balans blijft staan, maar vervalt uiterlijk op 1 januari 2017.

   

  Meer weten over de deelakkoord? Neem contact op met Erik Gilden (erik.gilden@abab.nl of 06-53516887).

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...

  • NetCare
   By NetCare

   Denk je werkelijk dat een dergelijke wet juridisch haalbaar is ? Zelfs de Tweede kamer moet zich namelijk houden aan de toets van de wet ook al mogen ze deze naar eigen inzicht wijzigen, consistentie blijft van belang.  

   Mij lijkt dat er juridisch geen verschil te maken is tussen woon-werk verkeer en gewoon zakelijk verkeer.   Een medewerker reist namelijk niet (echt) voor  zijn plezier naar zijn werk, hoe leuk dat werk ook kan zijn. En ook al doet hij/zij dit wel dan kan dat evengoed gelden voor het reizen naar klanten, wat wel vergoed blijft.

   Het is dus be-argumenteerbaar (raar woord) dat of beide prive, danwel beide zakelijk zijn. De wet zou naar mijn idee geen onderscheid kunnen maken in beide type van reizen  en dus ook geen onderscheid in het vergoedings mechanisme, ook al is die nog zo goed beschreven .

   Misschien een goed idee als Abab dit laat eens testen door de rechterlijke macht op onrechtmatige wetgeving. Mochten jullie dit winnen is dat niet alleen een overwinning voor alle ondernemingen en werknemers maar zeer zeker voor Abab !

  • ABAB

   De juridische haalbaarheid is mijn inziens niet aan de orde: wettelijk is dit opgenomen in het Belastingplan 2013. Via de volgende link is veel (achtergrond-)informatie terug te vinden: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan-2013/belasting-vergoeding-woon-werkverkeer.

   Ongetwijfeld zal invoering van de maatregel tot veel jurisprudentie gaan leiden. Met name op de kwalificatie "ambulante werknemer" verwacht ik veel discussie.

   Het laten toetsen van nog niet ingevoerde wetgeving lijkt mij momenteel nog niet oppertuun, zeker in het licht van hetgeen in de eerste paragraaf staat vermeld: het is maar de vraag of een nieuw gevormd kabinet deze impopulaire maatregel door gaat voeren. Mocht dit wel het geval zijn dan kan op dat moment bekeken worden of er een aanleiding is om te toetsen.

  • NetCare
   By NetCare
  • ABAB

   De Forensentaks lijkt inderdaad uit indicaties van de formatiebespreking niet door te gaan. Dit betekent wel een gat van zo'n 1 miljard euro in de begroting die door een alternatief opgevangen zal moeten worden. Naar verwachting wordt dit alternatief morgen gepresenteerd tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

  • ABAB

   Artikel geupdate naar aanleiding van het deelakkoord PvdA/VVD.