Geefwet - Stimulering van het geven aan culturele instellingen én stimulering van cultureel ondernemerschap

  ABAB
  By ABAB

  Introductie Geefwet
  Op 1 januari 2012 heeft de overheid de zogenaamde ‘Geefwet’ geïntroduceerd. Deze Geefwet bestaat uit een aantal fiscale regels, die het particulieren makkelijker maakt om te geven en goede doelen en culturele instellingen te ondersteunen. De Geefwet biedt goede doelen en culturele instellingen daarmee mogelijkheden voor een nieuwe fiscaalvriendelijke inkomstenstroom. Ook stimuleert de Geefwet het culturele ondernemerschap.

  ANBI’s en commerciële activiteiten
  Instellingen die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90%-criterium) inzetten voor het algemene belang kunnen in aanmerking komen voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op basis van de ANBI-status kunnen belastingvrij giften aan de instelling worden gedaan. ‘Cultuur’ is aangemerkt als ‘algemeen nut’. Het 90%-criterium wordt getoetst aan de hand van de uitgaven van de instellingen.

  Door bezuinigingen worden instellingen meer gestimuleerd zelf inkomsten te genereren. Voorheen kon de ANBI-regeling de uitoefening van commerciële activiteiten de ANBI-status in de weg staan. Dit kan botsen met het gewenste ondernemerschap in de culturele sector. De Geefwet heeft onder andere de mogelijkheden voor het organiseren van commerciële activiteiten door ANBI’s verruimd. Dit biedt hen meer ruimte om eigen inkomsten te genereren.

  Vrijstelling vennootschapsbelasting
  Verenigingen en stichtingen zijn vrijgesteld in het jaar, waarin de winst niet meer bedraagt dan € 15.000. Ook geldt een vrijstelling voor het jaar, waarin de winst in dat jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000. Het is niet langer vereist dat bij de vereniging of stichting een algemeen maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat.

  Giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting verruimd
  De inkomstenbelasting kent een giftenaftrek. Om voor aftrek in aanmerking te komen, dient de gift ten minste € 60 te bedragen. De aftrek bedraagt ten hoogste 10% van het verzamelinkomen. Voor giften aan culturele instellingen wordt het bedrag van de aftrek verhoogd met 25% met een maximum verhoging van € 1.250.
  De Geefwet heeft de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting verruimd. De drempel van € 227 is vervallen. Daarnaast is het totale bedrag dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt verhoogd naar maximaal 50% van de winst. Het totale bedrag aan aftrekbare giften mag per jaar niet meer bedragen dan € 100.000.
  Om cultureel ondernemerschap te stimuleren wordt de aftrek van giften aan ANBI's die als culturele instelling zijn aangemerkt, verder verhoogd. Het bedrag van de aftrek aan culturele instellingen wordt verhoogd met 50% van het bedrag van de gift met een maximale verhoging van € 2.500. Dit levert voor de gever een extra vennootschapsbelastingvoordeel op.

  Integrale belastingplicht in de vennootschapsbelasting
  Stichtingen en verenigingen zijn slechts belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijven. Hierdoor kan er sprake zijn van een belast ondernemingsdeel en een onbelast niet-ondernemingsdeel. Exploitatietekorten in het niet-ondernemingsdeel komen niet in aanmerking voor aftrek op resultaten in het ondernemingsdeel.
  Richt uw instelling zich voor ten minste het 90%-criterium op cultuur? Dan wordt uw instelling aangemerkt als ‘culturele instelling’. Culturele instellingen mogen kiezen voor integrale belastingplicht. Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor deze gedeeltelijk belastingplichtige culturele stichtingen en verenigingen de winsten uit het ondernemingsgedeelte te salderen met exploitatietekorten uit het niet-ondernemingsdeel.

  Herbestedingsreserve
  Ook is in de Geefwet de mogelijkheid om een (her)bestedingsreserve te vormen verruimd. De verruiming geldt voor culturele instellingen en verenigingen en stichtingen die een sociaal belang behartigen en de winst hoofdzakelijk realiseren door inzet van vrijwilligers.

  Direct meer weten?
  Wilt u meer weten over de Geefwet? Neemt u dan contact op met Geert Siefken, relatiemanager, telefoon 076-5438065 of e-mail geert.siefken@abab.nl.

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...