Aanschaf van zonnepanelen: waar moet u op letten?

  ABAB
  By ABAB

  Eén van de doelstellingen van de overheid is om het opwekken van duurzame energie, onder andere via zonnepanelen, te stimuleren. Voor particulieren is onlangs een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen opengesteld. Voor bedrijven geldt deze landelijke regeling niet, hoewel de belangstelling onder hen lijkt toe te nemen.

  Fiscale regelingen
  Ondernemers kunnen voor het plaatsen van zonnepanelen wel gebruikmaken van de fiscale stimuleringsregeling energieinvesteringsaftrek (EIA). Daarnaast is per 1 juli 2012 de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gewijzigd. Dit betekent dat Vamil voortaan van toepassing is op de aanschaf van zonnepanelen, indien dit in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken wordt uitgevoerd. Voor asbestsanering en aanbrengen van nieuwe dakbedekking bestond de mogelijkheid van MIA (Regeling milieu-investeringsaftrek) en Vamil al. Deze fiscale regelingen kunnen een aanmerkelijk voordeel opleveren afhankelijk van uw fiscale situatie.

  Provincie Gelderland
  Dat er op landelijk niveau geen subsidieregeling voor de plaatsing van zonnepanelen is opengesteld, wil niet automatisch zeggen dat dit op regionaal niveau ook het geval is, integendeel. Onlangs heeft de provincie Gelderland namelijk een budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van zonnepanelen op landbouwbedrijfsgebouwen. Aan deze subsidie zijn onder andere de volgende voorwaarden verbonden:
  · De aanvrager is een land- of tuinbouwbedrijf met een Standaardopbrengst (= opvolger van de Nederlandse grootteeenheden) van minimaal € 125.000;
  · er moet een asbestdak gesaneerd worden, waarbij de oppervlakte van het te saneren asbestdak minimaal tweemaal de oppervlakte van de te installeren zonnepanelen is;
  · het saneren van het asbestdak en het plaatsen van de zonnepanelen moet op hetzelfde dak plaatsvinden.

  De subsidie bedraagt € 0,35 per geïnstalleerde Wattpiek (= meeteenheid, waarmee het maximaal vermogen van een zonnepaneel wordt aangeduid) en maximaal € 20.000 per bedrijf. Momenteel is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen vanwege budgetoverschrijding. Of de regeling een vervolg krijgt en/of andere provincies het voorbeeld van de provincie Gelderland zullen volgen, is nog onduidelijk.

  Aandachtspunten
  Op het moment dat u voornemens bent om zonnepanelen aan te schaffen, al dan niet in combinatie met het saneren van asbesthoudende daken, moet u een aantal zaken in ogenschouw nemen. Ten eerste zijn de omvang en grootte van de installatie van belang in verband met eigen gebruik en het terugleveren c.q. salderen door de energieleverancier. Daarnaast is het de vraag wat de te verwachten levensduur van de zonnepanelen bedraagt en welke garanties de fabrikant hierover geeft.
  Verder is het van belang om inzichtelijk te hebben wat het redelijkerwijs te behalen rendement is en hoe hoog de onderhoudskosten zullen zijn. Denk ook aan vragen zoals: “Op welke wijze worden de zonnepanelen bevestigd op de daken? Bestaat er als gevolg van de montage een risico op lekkage van het dak of een andere schade aan het gebouw?”
  Tot slot zaken die aan het einde van de levensduur zeker niet over het hoofd mogen worden gezien, zijn de hoogte van de verwijderingsbijdrage en de herstelkosten van de stal.

  Rendement zonnepanelen
  Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de prestaties van zonnepanelen, waardoor de kans groot is dat de Wattpiek van een zonnepaneel niet gehaald wordt.
  Enkele factoren zijn:
  - de hoek naar de zon en de oriëntatie naar de zon;
  - schaduw van bomen of andere objecten;
  - stof en vuil dat terechtkomt op de zonnepanelen.

  Het aantal KWh stroom per jaar wordt bepaald door het aantal Wattpiek van een zonnepaneel te vermenigvuldigen met een factor die tussen 0,80 en 0,85 ligt. Hierbij is rekening gehouden met factoren die een negatieve invloed op het rendement hebben en het feit dat Nederland niet de meest gunstige ligging op aarde heeft voor zonnepanelen.

  Samenwerken
  Omdat het investeren in zonnepanelen nog altijd erg kostbaar is, komt het ook voor dat er samengewerkt wordt met bedrijven van buitenaf die zich gespecialiseerd hebben in het exploiteren van zonnepanelen. De exploitant investeert dan in een zonnepanelensysteem dat op de daken van bijvoorbeeld de stallen wordt geplaatst. Daarbij wordt een recht van opstal gevestigd om de eigendom van de zonnepanelen bij de exploitant te houden. De elektriciteit die wordt opgewekt, komt toe aan de exploitant die deze op zijn beurt levert aan de staleigenaar.


  Tot slot
  Er zijn veel zaken waar u rekening mee moet houden als u zonnepanelen wenst aan te schaffen. Omdat zonnepanelen voor een langere duur aangeschaft worden, is het van groot belang dat u zich vooraf goed laat informeren. Dit om te voorkomen dat het vooruitzicht minder zonnig is dan het op voorhand lijkt.

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...