Boligadvokat

Everyone

Business description

Advokat eller sagfører (i ældre tid også kaldet prokurator) betegner en jurist, der på baggrund af en særlig beskikkelse udøver juridisk rådgivningsvirksomhed og har eneret til at føre retssager for andre.
Advokatbeskikkelse i Danmark
I Danmark kræver det en juridisk kandidateksamen at blive advokat og mindst tre års arbejde med praktisk juridisk virksomhed (som regel som advokatfuldmægtig) og en beskikkelse af justitsministeren til at føre sager for domstolene. Betingelserne for at blive advokat er fastsat i retsplejeloven. Det er en forudsætning for at opnå advokatbestalling, at kandidaten har gennemgået den teoretiske advokatuddannelse (der udbydes af Advokatsamfundet) og både har bestået den teoretiske advokateksamen og en prøve i retssagsførelse.

Advokattitlen er en beskyttet titel, og personer, der ikke har fået beskikkelse som advokat, må ikke betegne sig sådan eller med en lignende betegnelse, der kan forveksles med advokat. Retsplejeloven angiver bødestraf for overtrædelse af dette.

Historisk baggrund[redigér 
En advokat er i ordets latinske form (advocatus) en gammel betegnelse i forskellige kongelige danske love og forordninger fra middelalderen for den kongelige ombudsmand (embedsmand) eller overordnede øvrighed for større dele af landet, senere kaldet lensmand. Af advocatus opstod ved sammentrækning det nordiske navn "foged". Det fik hurtigt en anden betydning og brugtes om underordnede fuldmægtige, som ombuds- eller lensmanden for de enkelte herreder benyttede. De blev senere til herredsfogeder.

Sent fik betegnelsen advokat dens nuværende betydning. Særlig brugtes i Danmark benævnelsen advokat om de af kongen beskikkede sagførere ved Højesteret. Højesteretsadvokaterne var egentlige embedsmænd og måtte gøre indskud i enkekassen, men var dog ikke pensionsberettigede. Kun de var berettigede til at føre sager for andre ved Højesteret, men i øvrigt kunne de også gå i retten ved de underordnede domstole. Efter loven af 26. maj 1868 blev der ikke længere udnævnt advokater ved Højesteret af kongen, hvorimod de fremtidige sagførere ved landets øverste domstol beskikkes af justitsministeren og fører navn af højesteretssagførere.

I 1959 blev betegnelsen sagfører afskaffet til fordel for advokat. De, som havde titel af sagfører, landsretssagfører eller højesteretssagfører, kunne dog fortsat anvende deres titel. Boligadvokat

Af de efter enevælden indførte særlige kongelige advokatembeder er generalfiskalens bortfaldet, mens kammeradvokatens kun besættes ved konstitution. Advocatus regius blev ved anordning af 31. marts 1755 ansat for "de vestindiske Ejlande" med det hverv at udføre alle sager, der vedkommer kongens kasses tarv eller de kongelige interesser. Dette embede blev ligesom kammeradvokatens kun besat ved konstitution i koloniens sidste år. Vi samarbejder med Købermægler

Short description: Boligadvokat
Company name
Country
Interests

Companies

Employees
Company Revenue

Services industry

Type of services organization

No connections yet.